ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت سوم)

١. رضايت دانش آموزان افزايش مي يابد! ٢. سرعت راه اندازي كلاس جديد افزاريش مي يابد! ٣. آسيب هاي احتمالي در روند راه اندازي كلاس كاهش […]
ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت دوم)

١. روند حرفه اي شدن يك مدرس مبتدي، (حداقل تا ٢ برابر) تسريع مي شود! ٢. تعامل مدرسان، افزايش مييابد! ٣. مدرس كم تجربه از تجربيات […]
ژانویه 27, 2020

اهداف و نتايج متد هميار مدرس(قسمت اول)

١. “آموزش دادن” به سمت “تربيت كردن” متربيان ميل ميكنند! ٢. نظارت و خودكنترلي مدرسان روي عمل كرد تربيتي خودشان بيشتر ميگردد! ٣. كيفيت جلسه مدرسين، […]
ژانویه 27, 2020

همیار مدرس اثر دارد بر

يه عبارت ديگر، هميار مدرس، موارد زير را مورد تاثير قرار ميدهد: ۱. ايزو (همسان سازی): در يک سری از پارامتر های اعتقادی-دانشی-اخلاقی-رفتاری همسان سازی ايجاد […]
Buy now